SV:n yritysasiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Konttorikoneliike Sarin-Väisänen Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 24.5.2018.

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Konttorikoneliike Sarin-Väisänen Oy
  Y-tunnus: 0250539-5
  Sibeliuksenkatu 2, 15110 Lahti
  03 751 1610
 2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
  Toimitusjohtaja Jenni Heikkilä
  050 4417 391
 3. REKISTERIN NIMI
  Yritysasiakas- ja markkinointirekisteri
 4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
  Rekisterin henkilötietojen käyttö perustuu suostumukseen, asiakassuhteeseen ja/tai henkilötietolakiin. SV:n yritysasiakas- ja markkinointirekistereissä ylläpidetään olemassa olevien ja potentiaalisten asiakasyritysten ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä. Yritysrekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen
  • Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely
  • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen
  • Markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen sekä niiden kohdentaminen ja seuranta
  • Verkkopalveluiden muut kokonaisasiakkuuden kehittämiseen liittyvät tarkoitukset
  • Konttorikoneliike Sarin-Väisänen Oy liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Rekisteriin voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

  • Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, titteli, asema ja yhteystiedot yrityksessä
  • Tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista
  • Postituslistat (esim. osoitteellinen suoramarkkinointi, uutiskirjeet)
  • Palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen liittyviä tietoja
  • Markkinointiin ja myyntiin liittyviä tietoja
  • Muita asiakassuhteen hoitamisen tai kehittämisen kannalta olennaisia tietoja
 2. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

  • Yritys ja yhteyshenkilö itse verkkosivujen lomakkeen kautta, sähköpostitse tai puhelimitse
  • Sidosryhmät
  • Julkiset rekisterit
 3. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle se tehdään Suomen henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetusten mukaisesti.
 4. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain yrityksen työntekijöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain yrityksen itse hallinnoimilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
 5. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
  Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisterinpitäjälle.
 6. KIELTO-OIKEUS
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietolain 30 §:n mukaisesti rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietojansa suoramarkkinoinnin tarkoituksiin. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa muutoksista kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
 7. MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET
  Sivujen sisältö voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, jotka eivät ole yrityksen hallinnassa. Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, ei yritys vastaa näiden sisällöstä ja henkilön tulee itse tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaselosteisiin ja muihin käyttöehtoihin itse.
  Rekisterissä olevalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista siltä osin, jos yrityksellä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.