Konttorikoneliike Sarin-Väisänen Oy:n
yritysasiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Konttorikoneliike Sarin-Väisänen Oy
  Y-tunnus: 0250539-5
  Sibeliuksenkatu 2, 15110 Lahti
  Puh. 010 5050570
 2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
  Tietosuojavastaava, kehitysjohtaja Sari Mäyrä
  Puh. 044 751 1010
 3. REKISTERIN NIMI
  Yritysasiakas- ja markkinointirekisteri
 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
  Verkkokaupan käyttäjärekisterin yritysasiakas- ja markkinointirekistereissä ylläpidetään olemassa olevien ja potentiaalisten asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä. Verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen
  • Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely
  • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen
  • Markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen sekä niiden kohdentaminen ja seuranta
  • Verkkopalveluiden muut kokonaisasiakkuuden kehittämiseen liittyvät tarkoitukset
  • Konttorikoneliike Sarin-Väisänen Oy liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset
 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Rekisteriin voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

  • Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, titteli, asema ja yhteystiedot yrityksessä
  • Postituslistat (esim. osoitteellinen suoramarkkinointi, uutiskirjeet)
  • Palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen liittyviä tietoja
  • Markkinointiin ja myyntiin liittyviä tietoja
  • Muita asiakassuhteen hoitamisen tai kehittämisen kannalta olennaisia tietoja
 6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

  • Yritys ja yhteyshenkilö itse
  • Konttorikoneliike Sarin-Väisänen Oy:n sidosryhmät
  • Julkiset rekisterit
 7. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA
  Aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain Konttorikoneliike Sarin-Väisänen Oy:n työntekijöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain yrityksen itse hallinnoimilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
 8. TARKASTUSOIKEUS
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisterinpitäjälle.
 9. TIEDON KORJAAMINEN
  Rekisteröitynyt asiakas voi muuttaa omia tietojaan verkkokaupan hallintaliittymän kautta.
 10. KIELTO-OIKEUS
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietolain 30 §:n mukaisesti rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietojansa suoramarkkinoinnin tarkoituksiin. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa muutoksista kirjallisesti rekisterinpitäjälle.