Vuokrausehdot

1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen (jäljempänä ”Vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (jäljempänä ”Vuokralleottaja”) välillä.

2. Vuokra-aika

Vuokra-aika määritellään toimitussopimuksessa ja/tai laskun tiedoissa. Jollei muuta ole sovittu, on laitteet noudettavissa vuokra-ajan alkamispäivää edeltävänä arkipäivänä ja laitteet on palautettava vuokra-ajan päättymispäivää seuraavana arkipäivänä.

3. Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopimat laitteet sellaisina ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt.

Vuokralleottaja on velvollinen laitteet vastaanottaessaan tarkastamaan niiden määrä, laatu ja kunto. Mikäi laitteet antavat aihetta huomautuksiin, on Vuokralleottajan tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

4. Laitteen luovuttaminen

Laitteet luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena Vuokralleantajan varastosta. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa Vuokralleottaja kuljetuskustannuksista, ellei toisin ole erikseen sovittu.

5. Vuokralaitteen käyttö

Vuokralleottajan tulee tutustua laitteiden käyttöohjeisiin. Vuokralleottajan tulee käyttää laitteita huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja suojata ne lialta, kosteudelta ja pakkaselta. Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokralaitteita ilman Vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta.

6. Vuokralaitteen palautus

Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokralaitteet Vuokralleantajalle vuokrakauden päättyessä samassa kunnossa kuin ne olivat vuokralle luovutettaessa. Palautus tulee tehdä Vuokralleantajan toimipisteeseen Sibeliuksenkatu 2 tai Matkahuollon bussipakettina (määränpää Matkahuolto Lahti). Muihin noutopisteisiin lähetetyistä paketeista veloitamme 25 euron noutomaksun.

Vuokralaitteiden palautuskustannuksista vastaa vuokralleottaja. Mikäli vuokrauksen yhteydessä vuokralleottajalle on toimitettu valmiiksi täytetty Matkahuollon palautustarra, vuokralleantaja vastaa palautuskustannuksista vain mikäli vuokralleottaja käyttää annettua palautustarraa.

Mikäli Vuokralleottaja ei palauta laitteita vuokra-ajan päätyttyä tai muutoin sovitussa määräajassa, Vuokralleantajalla on oikeus veloittaa hinnaston mukainen kuukausivuokra viivästyksen johdosta lisättynä muistutusmaksulla 30 €. Vuokraa viivästyneeltä ajalta laskutetaan toisesta viivästyspäivästä lukien kuukausi kerrallaan etukäteen. Mikäli vuokralaitteet eivät muistutuksesta huolimatta palaudu 1 kk:n sisällä vuokra-ajan päättymisestä, Vuokralleantaja voi veloittaa Vuokralleottajalta laitteiden uushankintahinnan.

7. Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralaitteille vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneet tai kadonneet laitteet uushankinta-arvon mukaisesti. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokralaitteiden puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokralleottajalta erikseen.

8. Vuokralleantajan vastuu

Vuokralleantaja vastaa laitteiden normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa laitteiden käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

9. Vakuutukset

Vuokralaitteet eivät ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottaja vastaa tarvittaessa vuokralaitteiden asianmukaisesta vakuuttamisesta. Mikäli Vuokralleantaja suorittaa laitteiden kuljetuksen tai lähetyksen Vuokralleottajan lukuun, Vuokralleantajalla on oikeus ottaa kuljetusvakuutus Vuokralleottajan lukuun.

10. Sopimusrikkomus

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokralaitteet takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Maksamattomuus aiheuttaa myös palvelujen välittömän katkaisun (esim. maksupäätepalvelu).

Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingot.

Maksupäätepalveluja koskevien määräaikaisten sopimusten osalta sovellamme laitteesta/palvelusta riippuen maksupäätetuotteiden ja -palveluiden yleisiä toimitusehtoja:

11. Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää laitteiden tai niiden osien toimittamisen.

Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

12. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokralaitteita osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

13. Riitaisuudet

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokralleantajan niin tahtoessa Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

14. Veloitusperusteet

Vuokra laskutetaan vuokra-ajan alkaessa joko korttimaksuna tai laskulla (7 pv netto). Toistaiseksi voimassa olevat ja yli kolmen kuukauden määräaikaiset vuokrat laskutetaan kolmen kuukauden jaksoissa etukäteen. Vuokralleottaja sitoutuu noudattamaan vuokrasopimuksessa mainittuja maksuehtoja. Viivästyskorko peritään Vuokralleantajan kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti. Laskutuslisä peritään kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Lahdessa 6.9.2019 Konttorikoneliike Sarin-Väisänen Oy